Η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας παρέχει το φυσικό αέριο στην τιμή προμήθειας φυσικού αερίου.

Παράλληλα, μετακυλύει κόστη για τη μεταφορά και διανομή του μέσω των δικτύων φυσικού αερίου τα οποία είναι ρυθμιζόμενα.

Η τιμή προμήθειας, βασίζεται στο κόστος προμήθειας αερίου.

Αναθεωρείται σε μηνιαία βάση ενώ προκύπτει από το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα.

Στην τιμή αυτή προστίθεται η τιμή διανομής και το κόστος μεταφοράς, όπως αυτά εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καθώς και οι επιβαλλόμενοι φόροι από την Ελληνική Πολιτεία (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ.).