Μπορείτε να καταγγείλετε τη Σύμβαση οποτεδήποτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας προς την Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

Ειδικά στην περίπτωση αύξησης του τιμολογίου παροχής ή τροποποίησης των όρων της Σύμβασης Προμήθειας μπορείτε να καταγγείλετε τη Σύμβαση εντός 30 ημερών από τότε που λάβει γνώση της αύξησης του τιμολογίου παροχής ή τροποποίησης των όρων αυτής.