Είναι η Σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και του πελάτη με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου και περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος της τους γενικούς όρους της Σύμβασης Προμήθειας, τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο υπηρεσιών και τιμών φυσικού αερίου, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη, πάντα σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία.