Η «εγγύηση» είναι ένα ποσό που προκαταβάλλεται στην Φυσική Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πριν την υπογραφή της σύμβασης και σας επιστρέφετε αν διακοπεί ή λήξει η σύμβαση.

Έχει στόχο την εξασφάλιση της Φυσική Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για την πληρωμή τυχόν μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από τη Σύμβαση Παροχής Φυσικού Αερίου.

Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από το αιτούμενο φορτίο που θα ζητήσετε, δηλαδή από την ισχύ της συσκευής που θα χρησιμοποιείτε.

Η εγγύηση μπορεί να αναπροσαρμοστεί σε περίπτωση που διαπιστωθεί σημαντική διαφορά μεταξύ του ποσού αυτού και της χρέωσης λογαριασμού κατανάλωσής σας.