Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Επίσημος συνεργάτης

Φυσικό Αέριο Ελλάδος

Συστήματα Θέρμανσης

BAXI, IMMERGAS, WOLF, ARISTON, SIME, DD

24/7  Τεχνική Υποστήριξη

Online site

Συχνές ερωτήσεις2023-07-08T09:19:01+03:00
Ποια είναι τα βήματα για την σύνδεση με το φυσικό αέριο;2021-11-30T20:54:36+02:00

Τα βήματα είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση στην ΕΔΑ
Τι γίνεται μετά τη λήξη της Σύμβασης; Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας και ποιες οι υποχρεώσεις της Φυσικό Αέριο Ελληνικής Εταιρείας Ενέργειας;2021-11-30T20:50:42+02:00

Μετά τη λήξη της Σύμβασης Παροχής φυσικού αερίου με οποιονδήποτε τρόπο θα πρέπει:

 1. Να σταματήσετε την κατανάλωση φυσικού αερίου από την ημερομηνία τερματισμού της Σύμβασης.
 2. Η Εταιρία να σας ειδοποιήσει σχετικά με όλα τα ποσά που οφείλεται στην Εταιρεία καθώς και για τα ποσά που οφείλει η Εταιρεία σε εσάς, σε σχέση με το ποσό που καταθέσατε ως Εγγύηση.
 3. Θα πρέπει να καταβάλετε τυχόν οφειλόμενα ποσά στην Εταιρεία για κατανάλωση, χρεώσεις επικουρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της σύμβασής σας και την κείμενη νομοθεσία.
Μπορώ να καταγγείλων την Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου όποτε θέλω; Σε ποιές περιπτώσεις;2021-11-30T20:50:54+02:00

Μπορείτε να καταγγείλετε τη Σύμβαση οποτεδήποτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας προς την Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

Ειδικά στην περίπτωση αύξησης του τιμολογίου παροχής ή τροποποίησης των όρων της Σύμβασης Προμήθειας μπορείτε να καταγγείλετε τη Σύμβαση εντός 30 ημερών από τότε που λάβει γνώση της αύξησης του τιμολογίου παροχής ή τροποποίησης των όρων αυτής.

Ποιά είναι η διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου;2021-11-30T20:50:23+02:00

Η Σύμβαση για τους οικιακούς καταναλωτές και τους μικρούς επαγγελματίες έχει διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους.

Με τη λήξη ενός έτους η Σύμβαση ανανεώνεται αυτομάτως για αόριστο διάστημα.

Ειδικά για τους μεγάλους εμπορικούς και μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές, η διάρκεια της Σύμβασης καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας.

Πότε ενεργοποιείται η Σύμβαση Προμήθειας Αερίου;2021-11-30T20:49:54+02:00

Η Σύμβαση Προμήθειας θα ενεργοποιείται από και δια της ενεργοποίησης της Σύμβασης Σύνδεσης* και της χορήγησης κωδικού ΗΚΑΣΠ, ενώ η τιμολόγησή σας θα ξεκινά από την ημερομηνία ενεργοποίησης του Σημείου Παράδοσης.

Ο Πελάτης θα ειδοποιείται για τα σχετιζόμενα με τη Σύμβαση Σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο από την οικεία ΕΔΑ.

Σύμβαση Σύνδεσης είναι η Σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της οικείας Εταιρείας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) και του κυρίου του ακινήτου που χρησιμοποιεί ο πελάτης, ή του νόμιμου κατόχου του, ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, μετά την αποδοχή (έγκριση) από την πρώτη της Αίτησης Σύνδεσης με το δίκτυο διανομής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Τί είναι η Σύμβαση Προμήθειας Αερίου;2021-11-30T20:49:59+02:00

Είναι η Σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και του πελάτη με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου και περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος της τους γενικούς όρους της Σύμβασης Προμήθειας, τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο υπηρεσιών και τιμών φυσικού αερίου, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη, πάντα σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία.

Τι είναι «εγγύηση» και γιατί προκαταβάλλεται;2021-11-30T20:49:50+02:00

Η «εγγύηση» είναι ένα ποσό που προκαταβάλλεται στην Φυσική Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πριν την υπογραφή της σύμβασης και σας επιστρέφετε αν διακοπεί ή λήξει η σύμβαση.

Έχει στόχο την εξασφάλιση της Φυσική Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για την πληρωμή τυχόν μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από τη Σύμβαση Παροχής Φυσικού Αερίου.

Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από το αιτούμενο φορτίο που θα ζητήσετε, δηλαδή από την ισχύ της συσκευής που θα χρησιμοποιείτε.

Η εγγύηση μπορεί να αναπροσαρμοστεί σε περίπτωση που διαπιστωθεί σημαντική διαφορά μεταξύ του ποσού αυτού και της χρέωσης λογαριασμού κατανάλωσής σας.

Φόροι φυσικού αερίου2021-11-30T20:48:39+02:00

Οι φόροι, οι οποίοι επιβάλλονται στο φυσικό αέριο από την Ελληνική Νομοθεσία, είναι:

 1. Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ: Απόφαση ΡΑΕ 43/2016 – Ισούται με 0,000021505 €/kWh.
 2. Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ): ΦΕΚ Β’2536/2014 – Για προστατευόμενους καταναλωτές ισούται με 0,00035 €/kWh.
 3. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): Ν. 3986/2011 – 0,00108 €/kWh.
 4. Ειδικό Τέλος 0,5%: Ν. 2093/1992 & Ν.2960/2001 – Ισούται με το 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
 5. Φ.Π.Α.: Στη συνολική αξία (χρέωση προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ) επιβάλλεται ΦΠΑ 13%.
Κατηγοριοποίηση Καταναλωτών2021-11-30T20:48:28+02:00

Οι καταναλωτές φυσικού αερίου, ταξινομούνται ανάλογα με την κατανάλωσή τους στις παρακάτω δύο κατηγορίες:

 • Κατανάλωση μικρότερη από 1.100 MWh ανά έτος (b2c): Οικιακό, Επαγγελματικό και Μικρό Βιομηχανικό τιμολόγιο.
 • Κατανάλωση μεγαλύτερη ή ίση από 1.100 MWh ανά έτος (b2b): Μεγάλο Εμπορικό και Μεγάλο Βιομηχανικό τιμολόγιο.
Γιατί αλλάζει η τιμή του φυσικού αερίου κάθε μήνα;2021-11-30T20:48:15+02:00

Με δεδομένο ότι το μικτό περιθώριο εμπορίας παραμένει σταθερό, η εξέλιξη των μηνιαίων τιμών φυσικού αερίου, είτε ανοδικά είτε πτωτικά, οφείλεται στο κόστος αγοράς φυσικού αερίου, το κόστος τελών διανομής από την Οικεία ΕΔΑ και το κόστος μεταφοράς φυσικού αερίου από το διαχειριστή ΕΣΦΑ.

Πώς διαμορφώνεται η τιμή του φυσικού αερίου;2021-11-30T20:47:37+02:00

Η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας παρέχει το φυσικό αέριο στην τιμή προμήθειας φυσικού αερίου.

Παράλληλα, μετακυλύει κόστη για τη μεταφορά και διανομή του μέσω των δικτύων φυσικού αερίου τα οποία είναι ρυθμιζόμενα.

Η τιμή προμήθειας, βασίζεται στο κόστος προμήθειας αερίου.

Αναθεωρείται σε μηνιαία βάση ενώ προκύπτει από το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα.

Στην τιμή αυτή προστίθεται η τιμή διανομής και το κόστος μεταφοράς, όπως αυτά εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καθώς και οι επιβαλλόμενοι φόροι από την Ελληνική Πολιτεία (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ.).

Τίτλος

Go to Top