• Μεταλλικό κουτί με γείωση
 • Κεντρικός φωτιζόμενος διακόπτης ON-OFF
 • Κεντρική ασφάλεια
 • Ξεχωριστές ασφάλειες για καυστήρα, κυκλοφορητή ηλεκτροβανών και θερμοστατών.
 • Ενδείκτες λειτουργίας για κάθε διαμέρισμα
 • Δίοδος υποδοχείς εντολών 1Ν4007 (DS,D,Δ/2Κ,Δ/3Κ)
 • Ρελέ υποδοχείς εντολών 10Α (R,Κ)
 • Ρελέ εξόδου 10Α για καυστήρα και κυκλοφορητή (R,DS,D).
 • Ξεχωριστά ρελέ εξόδου 10Α για καυστήρα και κυκλοφορητές (Δ/2Κ,Δ/3Κ,Κ)
 • Τάση λειτουργίας 230 V AC
 • Ένταση επαφής ρελέ καυτήρα 10Α
 • Κλέμα σύνδεσης εισόδων και εξόδων τύπου ασανσέρ με διάκενο 2,5mm