Γιατί να μας επιλέξετε

Η πρώτη εκκίνηση ενός λέβητα φυσικού αερίου ή ενός συστήματος θέρμανσης αποτελεί μια σοβαρή διαδικασία που πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο και αδειοδοτημένο τεχνικό.

Ο τεχνικός αερίων καυσίμων ή ο μηχανικός μας αφού διενεργήσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους θα εκδώσει φύλλο ελέγχου ρύθμισης συσκευών αερίου με την ένδειξη ” Πρώτη έναυση ” το οποίο θα υποβάλουμε για λογαριασμό σας στην ΕΔΑ προκειμένου να σας χορηγηθεί η τελική άδεια χρήσης.

Αντίγραφο του φύλλου ελέγχου και ρύθμισης συσκευών θα κατατεθεί επίσης και στο ΥΠΕΚΑ.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι ακόμα και στην περίπτωση αντικατάστασης ενός παλαιού λέβητα αερίου με ένα νέο, η διαδικασία της πρώτης έναυσης θα πρέπει να γίνεται από αδειοδοτημένο τεχνικό που θα πρέπει να εκδώσει φύλλο ελέγχου ρύθμισης συσκευών προκειμένου να καταστεί ενεργή η εγγύηση του λέβητα.