Πιστοποιητικό στεγανότητας σωληνώσεων φυσικού αερίου

Σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar (ΦΕΚ Β’ 976/28.03.2012) θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος στεγανότητας των σωληνώσεων φυσικού αερίου που βρίσκονται εκτός του κτηρίου και εκτός του εδάφους, κάθε 4 έτη.

Προκειμένου να διαπιστωθεί η διενέργεια των εργασιών συντήρησης εκ μέρους των Καταναλωτών ,η ΕΔΑ διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους σε εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018) με στόχο την ασφαλή λειτουργία των εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Ο καταναλωτής υποχρεούται να τηρεί αρχείο στο οποίο περιλαμβάνεται η τεχνική έκθεση, και τα σχέδια να ενημερώνονται με όλες τις μεταγενέστερες μεταβολές καθώς και τα πιστοποιητικά ελέγχου (Πιστοποιητικό στεγανότητας) και συντήρησης του δικτύου και των συσκευών (Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης των εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης). Το αρχείο της εγκατάστασης αερίου του καταναλωτή πρέπει να είναι διαθέσιμο στην Εταιρεία Αερίου.

Η εικόνα του πιστοποιητικού στεγανότητας σωληνώσεων φυσικού αερίου

Σε κάθε περίπτωση ελέγχου εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχει εκδοθεί το σχετικό Πιστοποιητικό Επανελέγχου Στεγανότητας Σωληνώσεων Αερίου, η enaon eda εταιρεία διανομής αερίου Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή της τροφοδοσίας ή αποσύνδεση της Εξωτερικής Εγκατάστασης για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα και με τα Άρθρα 31-32 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018).

Η wc.gr διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με τις αντίστοιχες επαγγελματικές άδειες που αφορούν την εκτέλεση της συντήρησης της επισκευής και της επιθεώρησης των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου για την έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών.

Φόρμα επικοινωνίας

Συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Ενδιαφέρομαι για
GDPR *